Koalas, czyli PySpark w przebraniu Pandas

Jednym z podstawowych narzędzi Data Scientist jest Pandas. Niestety nadmiar danych może znacznie utrudnić nam zabawę. Dlatego powstało Koalas. Biblioteka umożliwiająca korzystanie z Apache Spark w taki sposób, jakbyśmy robili to za pomocą Pandas.

Psst! Repozytorium z plikiem Jupyter znajdziesz na końcu wpisu.

Cel

Nie będziemy tutaj dokonywać niesamowitych, przełomowych odkryć. Na danych Movielens sprawdzimy, czy Koalas podoła prostym operacjom. Koalas w wersji 1.0.1, ale wynik może Cię lekko zaskoczyć.

Środowisko

Standardowo wykorzystam tutaj Dockera, a dokładnie kontener jupyter/all-spark-notebook/. Oprócz portu 8888 (jupyter), mapuję też port 4040 (Spark Web UI)

version: '3'
services:
 notebook:
  image: jupyter/all-spark-notebook
  ports:
   - 8888:8888
   - 4040:4040
  volumes:
   - ./work:/home/jovyan/work

Pip i Spark Session

import sys
!{sys.executable} -m pip install koalas

import databricks.koalas as ks
import pandas as pd
from pyspark.sql import SparkSession

spark = SparkSession.builder.getOrCreate()

Przygotowanie Spark DataFrame

movies_df = (spark.read
       .option("header", "true")
       .option("inferSchema", "true")
       .csv("./movies.csv")
      )
ratings_df = (spark.read
       .option("header", "true")
       .option("inferSchema", "true")
       .csv("./ratings.csv")
      )
links_df = (spark.read
       .option("header", "true")
       .option("inferSchema", "true")
       .csv("./links.csv")
      )
tags_df = (spark.read
       .option("header", "true")
       .option("inferSchema", "true")
       .csv("./tags.csv")
      )
movies_df.registerTempTable("movies")
ratings_df.registerTempTable("ratings")
links_df.registerTempTable("link")
tags_df.registerTempTable("tags")

Przygotowanie Koalas DataFrame

koalas_movies_df = ks.DataFrame(movies_df)
koalas_ratings_df = ks.DataFrame(ratings_df)
koalas_links_df = ks.DataFrame(links_df)
koalas_tags_df = ks.DataFrame(tags_df)
Koalas działa podobnie do Pandas. Zmienna z Spark DataFrame przedstawiła by tylko nazwy kolumn z typami.

W Spark Web UI widać, że faktycznie pod skorupą Pandas, Koalas napędza Spark.

Top 10 najczęściej ocenianych filmów

Wszystkie rozwiązania są ok. Osobiście najbardziej pasuje mi deklaratywny styl SQL-a.

PySpark

from pyspark.sql.functions import col
movies_with_ratings = movies_df.join(ratings_df, movies_df.movieId == ratings_df.movieId)
(movies_with_ratings
   .groupBy("title")
   .count()
   .orderBy(col("count").desc())
   .show(10, False))
+-----------------------------------------+-----+
|title                  |count|
+-----------------------------------------+-----+
|Forrest Gump (1994)           |329 |
|Shawshank Redemption, The (1994)     |317 |
|Pulp Fiction (1994)           |307 |
|Silence of the Lambs, The (1991)     |279 |
|Matrix, The (1999)            |278 |
|Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)|251 |
|Jurassic Park (1993)           |238 |
|Braveheart (1995)            |237 |
|Terminator 2: Judgment Day (1991)    |224 |
|Schindler's List (1993)         |220 |
+-----------------------------------------+-----+
only showing top 10 rows

Koalas/Pandas

koalas_movies_with_ratings = ks.merge(koalas_movies_df, koalas_ratings_df)
(koalas_movies_with_ratings
   .groupby('title')
   .size()
   .sort_values(ascending=False)[:10])
title
Forrest Gump (1994)             329
Shawshank Redemption, The (1994)       317
Pulp Fiction (1994)             307
Silence of the Lambs, The (1991)       279
Matrix, The (1999)              278
Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)  251
Jurassic Park (1993)             238
Braveheart (1995)              237
Terminator 2: Judgment Day (1991)      224
Schindler's List (1993)           220
Name: count, dtype: int64

Spark SQL

spark.sql("""
  SELECT title, COUNT(*) as CNT
  FROM movies
  LEFT JOIN ratings ON movies.movieId = ratings.movieID
  GROUP BY title
  ORDER BY CNT DESC
  LIMIT 10
""").show(10,False)
+-----------------------------------------+---+
|title                  |CNT|
+-----------------------------------------+---+
|Forrest Gump (1994)           |329|
|Shawshank Redemption, The (1994)     |317|
|Pulp Fiction (1994)           |307|
|Silence of the Lambs, The (1991)     |279|
|Matrix, The (1999)            |278|
|Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)|251|
|Jurassic Park (1993)           |238|
|Braveheart (1995)            |237|
|Terminator 2: Judgment Day (1991)    |224|
|Schindler's List (1993)         |220|
+-----------------------------------------+---+

Top 10 filmów wg średnich ocen (ale tylko takich, które mają >100 ocen)

PySpark

import pyspark.sql.functions as F

(movies_with_ratings
   .groupBy("title")
   .agg(
     F.count(F.lit(1)).alias("cnt"),
     F.avg(col("rating")).alias("avg_rating")
   )
   .filter("cnt > 100")
   .orderBy(col("avg_rating").desc())
   .select("title","avg_rating")
   .show(10, False))
+-----------------------------------------+-----------------+
|title                  |avg_rating    |
+-----------------------------------------+-----------------+
|Shawshank Redemption, The (1994)     |4.429022082018927|
|Godfather, The (1972)          |4.2890625    |
|Fight Club (1999)            |4.272935779816514|
|Godfather: Part II, The (1974)      |4.25968992248062 |
|Departed, The (2006)           |4.252336448598131|
|Goodfellas (1990)            |4.25       |
|Dark Knight, The (2008)         |4.238255033557047|
|Usual Suspects, The (1995)        |4.237745098039215|
|Princess Bride, The (1987)        |4.232394366197183|
|Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)|4.231075697211155|
+-----------------------------------------+-----------------+
only showing top 10 rows

Koalas/Pandas

Jak widać poniżej, nie wszystko jest zaimplementowane. Trzeba kombinować ?.

# PandasNotImplementedError: The method `pd.DataFrame.insert()` is not implemented yet.
# :-(
koalas_top_100 = (koalas_movies_with_ratings
           .insert(0, 'cnt', 1)
           .groupby('title')
           .agg(
             {
               'rating': 'avg',
               'cnt': 'size'
             }
           ))

Koalas miał problem z wykorzystaniem DataFrame jako parametr operacji na innym DataFrame. Co ciekawe miałem też tak w innym przypadku, gdzie używałem tego samego DataFrame. Tak czy inaczej, musiałem włączyć opcję compute.ops_on_diff_frames.

koalas_top_10 = (koalas_movies_with_ratings
           .assign(cnt=1)
           .groupby('title')
           .agg({
               'rating': 'avg',
               'cnt': 'count'
              })
         )
over_100_cnt = koalas_top_10['cnt'] > 100
ks.set_option('compute.ops_on_diff_frames', True)
koalas_top_10 = (koalas_top_10[over_100_cnt]
           .where(koalas_top_10.cnt>100)
           .sort_values(by='rating', ascending=False)
        )

Spark SQL

Tutaj wygląda to dziecinnie prosto. Jak dla mnie, SQL znów wygrywa.

spark.sql("""
  SELECT title, AVG(rating) as avg_rating
  FROM movies
  LEFT JOIN ratings ON movies.movieId = ratings.movieID
  GROUP BY title
  HAVING COUNT(*) > 100
  ORDER BY avg_rating DESC
  LIMIT 10
""").show(10,False)
+-----------------------------------------+-----------------+
|title                  |avg_rating    |
+-----------------------------------------+-----------------+
|Shawshank Redemption, The (1994)     |4.429022082018927|
|Godfather, The (1972)          |4.2890625    |
|Fight Club (1999)            |4.272935779816514|
|Godfather: Part II, The (1974)      |4.25968992248062 |
|Departed, The (2006)           |4.252336448598131|
|Goodfellas (1990)            |4.25       |
|Dark Knight, The (2008)         |4.238255033557047|
|Usual Suspects, The (1995)        |4.237745098039215|
|Princess Bride, The (1987)        |4.232394366197183|
|Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)|4.231075697211155|
+-----------------------------------------+-----------------+

Top 10 lat wg średnich ocen

Nie ma kolumny rok. Trzeba wyciągnąć tę informację z tytułu.

PySpark

(movies_with_ratings
   .withColumn('year', F.regexp_extract(F.col('title'),'.*\((.*)\).*', 1))
   .groupBy("year")
   .agg(
     F.avg(col("rating")).alias("avg_rating")
   )
   .orderBy(col("avg_rating").desc())
   .show(10, False))
+---------+-----------------+
|year   |avg_rating    |
+---------+-----------------+
|2006–2007|5.0       |
|1917   |4.5       |
|1930   |4.205882352941177|
|1921   |4.1       |
|1934   |4.088235294117647|
|1944   |4.043478260869565|
|1957   |4.03953488372093 |
|1954   |4.009191176470588|
|1926   |4.0       |
|1908   |4.0       |
+---------+-----------------+
only showing top 10 rows

Zaraz zaraz, co to ma być?

Pewnie zastanawiasz się, czy operacja withColumn po join jest dobrym pomysłem. Otóż ostatecznie kolejność może być różna. Wywołania w Apache Spark są leniwe (Lazy Evaluation). Zanim ruszy maszyna, wywoływana jest seria optymalizacji (na poziomie zarówno logicznym, jak i fizycznym) która przyśpiesza realizację kodu. Co więcej, w najnowszym Apache Spark 3.0 dodano Dynamic Partition Prunning i Adaptive Query Execution, co czyni Sparka jeszce szybszym. Sprawdźmy, co będzie w tym przypadku.

Wykonanie metody explain na dataframe pokazuje, że join jest wykonywany przed regexp, czyli mój kod jest słaby ?. Regexp przed joinem da to samo, a będzie operował na mniejszym zbiorze danych.

== Physical Plan ==
*(4) Sort [avg_rating#942 DESC NULLS LAST], true, 0
+- Exchange rangepartitioning(avg_rating#942 DESC NULLS LAST, 200)
  +- *(3) HashAggregate(keys=[year#924], functions=[avg(rating#472)])
   +- Exchange hashpartitioning(year#924, 200)
     +- *(2) HashAggregate(keys=[year#924], functions=[partial_avg(rating#472)])
      +- *(2) Project [rating#472, regexp_extract(title#455, .*\((.*)\).*, 1) AS year#924]
        +- *(2) BroadcastHashJoin [movieId#454], [movieId#471], Inner, BuildLeft
         :- BroadcastExchange HashedRelationBroadcastMode(List(cast(input[0, int, true] as bigint)))
         : +- *(1) Project [movieId#454, title#455]
         :   +- *(1) Filter isnotnull(movieId#454)
         :    +- *(1) FileScan csv [movieId#454,title#455] Batched: false, Format: CSV, Location: InMemoryFileIndex[file:/home/jovyan/work/movies.csv], PartitionFilters: [], PushedFilters: [IsNotNull(movieId)], ReadSchema: struct<movieId:int,title:string>
         +- *(2) Project [movieId#471, rating#472]
           +- *(2) Filter isnotnull(movieId#471)
            +- *(2) FileScan csv [movieId#471,rating#472] Batched: false, Format: CSV, Location: InMemoryFileIndex[file:/home/jovyan/work/ratings.csv], PartitionFilters: [], PushedFilters: [IsNotNull(movieId)], ReadSchema: struct<movieId:int,rating:double>

Koalas/Pandas

Tutaj niestety znów pojawił się błąd NotImplementedError. Tym razem nie ma metody extract. W tym miejscu postanowiłem przerwać “eksperyment”. Doświadczony “pandziaż” pewnie obszedłby ten problem na 10 innych sposobów. Koalas jest to naprawdę obiecujący projekt, ale jak widać, mogą być z nim problemy.

Matplotlib

To może z innej beczki. Czy wykresiki działają? Ależ owszem.

Konwersja Koalas => Pandas

Konwersja opiera się na wykonaniu metody toPandas()

Nie wszystkie operacje musimy wykonywać na klastrze. Możemy wykroić kawałek tortu i pójśc z nim do swojego domowego warsztatu.

Repozytorium

https://github.com/zorteran/wiadro-danych-koalas-pandas-fun

Podsumowanie

Uważam, że warto obserwować ten projekt. Stoi za nim databricks. Wiedzą, że grono Data Scientists mają swoje przyzwyczajenia i tak łatwo nie przejdą na PySparka.

2 komentarze do “Koalas, czyli PySpark w przebraniu Pandas”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *