Kafka Connect w pigułce

kafka-connect-minio

Kafka Connect to część platformy Apache Kafka. Służy do łączenia Kafki z zewnętrznymi serwisami takimi jak systemy plików lub bazy danych. W artykule dowiesz się jaki problem rozwiązuje i jak ją uruchomić.

Dlaczego Kafka Connect?

Apache Kafka wykorzystywana jest w architekturze mikroserwisów, agregacji logów, Change data capture (CDC), integracji, platforma do przetwarzania strumieniowego i warstwa akwizycji danych do Data Lake‘a. Niezależnie do czego wykorzystujesz Kafkę, dane płyną ze źródła (source) i trafiają do ujścia (sink).

Implementacja konsumenta lub producenta Apache Kafka zgodnie ze sztuką wymaga czasu i wiedzy. Rzecz w tym, że źródła i ujścia często powtarzają się. Wiele firm zapisuje dane z Kafki do HDFS/S3 i Elasticsearch. A gdyby tak napisać takie połączenie raz a porządnie?

Nie ma sensu wymyślać koła na nowo. Kafka Connect rozwiązuje ten problem. Jest to platforma do łączenia Kafki z zewnętrznymi komponentami. Za pomocą systemu konektorów, możemy elastycznie konfigurować wejścia/wyjścia do /z kolejki. Może działać samodzielnie i w trybie rozproszonym, dzięki czemu uzyskujemy rozproszoną, skalowalną, odporną na awarię platformę o niskiej barierze wejścia.

Alternatywy

Alternatywy, które przychodzą mi do głowy to:

Konektory

Konektory znajdziesz na stronie Confluent Hub. Dostępne są darmowe jak i płatne, dostępne w ramach platformy Confluent. Przykładowo: Konektor do Cassandry jest dostępny w wersji płatnej (od Confluent), ale jest też wersja darmowa od DataStax. Jeśli nie znalazłeś gotowego rozwiązania, można napisać swój konektor.

Środowisko

Standardowo, wykorzystany jest tu Docker. W tym przypadku Kafka, Zookeeper i Minio są w postaci kontenerów. Kafka Connect będzie włączane na maszynie hosta. Jest częścią Apache Kafka, więc wystarczy ściągnąć i rozpakować binarkę. Obsługę Kafki możemy ułatwić sobie za pomocą narzędzia Conduktor.

version: '2'
 
services:
 zookeeper:
  image: 'bitnami/zookeeper:3'
  ports:
   - '2181:2181'
  volumes:
   - 'zookeeper_data:/bitnami'
  environment:
   - ALLOW_ANONYMOUS_LOGIN=yes

 kafka:
  image: 'bitnami/kafka:2'
  ports:
   - '9092:9092'
   - '29092:29092'
  volumes:
   - 'kafka_data:/bitnami'
  environment:
   - KAFKA_CFG_ZOOKEEPER_CONNECT=zookeeper:2181
   - ALLOW_PLAINTEXT_LISTENER=yes
   - KAFKA_CFG_LISTENERS=PLAINTEXT://:9092,PLAINTEXT_HOST://:29092
   - KAFKA_CFG_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP=PLAINTEXT:PLAINTEXT,PLAINTEXT_HOST:PLAINTEXT
   - KAFKA_CFG_ADVERTISED_LISTENERS=PLAINTEXT://kafka:9092,PLAINTEXT_HOST://localhost:29092
  depends_on:
   - zookeeper
   
 minio:
  image: 'bitnami/minio:latest'
  ports:
   - '9000:9000'
  environment:
   - MINIO_ACCESS_KEY=minio-access-key
   - MINIO_SECRET_KEY=minio-secret-key
 

volumes:
 zookeeper_data:
  driver: local
 kafka_data:
  driver: local

Tryb Standalone – Zapis do pliku

Apache Connect możemy uruchomić w dwóch trybach: Standalone i Distributed. Ten pierwszy służy do testowania i deweloperki. Aby go uruchomić potrzebne są pliki konfiguracyjne.

bootstrap.servers=localhost:29092

key.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
value.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter

offset.storage.file.filename=/tmp/connect.offsets

Key i value converter określają format w jakim Kafka ma odczytać/zapisać dane.

name=standalone-file-sink
connector.class=FileStreamSink
tasks.max=1
file=output.txt
topics=standalone-test

Pola wydają się oczywiste. Poniżej GIF z wykonania.

kafka_2.13-2.6.0/bin/connect-standalone.sh connect-standalone.properties connect-file-sink.properties

Tryb Distributed

To właśnie ten tryb zapewnia skalowalność i odporność na awarie. Wystarczy odpalić wiele workerów z tym samym group.id, a orchiestracja zadaniami zapewniona jest przez samą platformę. W przykładzie z generowaniem danych zobaczysz jak zachowa się Kafka Connect gdy ubijemy jednego z workerów. Poniżej plik konfiguracyjny jednego z workerów.

bootstrap.servers=localhost:29092
group.id=connect-cluster
key.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter
value.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter

key.converter.schemas.enable=false
value.converter.schemas.enable=false

offset.storage.topic=connect-offsets
offset.storage.replication.factor=1

config.storage.topic=connect-configs
config.storage.replication.factor=1

status.storage.topic=connect-status
status.storage.replication.factor=1

#rest.host.name=
rest.port=8083

plugin.path=/tmp/plugins/
 • group.id = działa podobnie jak consumer group. Jeśli chcemy, by workery pracowały w klastrze, group.id muszą byc identyczne
 • Kafka Connect trzyma dane w… Kafce. Trzeba wskazać nazwy topiców i oczekiwany replication factor.
 • Do katalogu podanego plugin.path wrzucamy konektory. Wszystkie workery powinny mieć dostęp do tych samych konektorów.

Pozostaje odpalić worker Kafka Connect

kafka_2.13-2.6.0/bin/connect-distributed.sh connect-distributed-1.properties

Generowanie danych – Datagen Source

Wykorzystamy Kafka Connect Datagen. Jest to konektor do generowania danych. Może przydać się do jakiegoś PoC. Wystarczy go ściągnąć i rozpakowany katalog umieścić do katalogu podanym w plugin.path.

Zadania w Kafka Connect uruchamiamy za pomocą REST API. Najpierw trzeba przygotować konfigurację konektora.

{
  "connector.class": "io.confluent.kafka.connect.datagen.DatagenConnector",
  "kafka.topic": "distributed-test",
  "quickstart": "ratings",
  "key.converter": "org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter",
  "value.converter": "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter",
  "max.interval": 100,
  "tasks.max": "1"
}

Aby potem wysłać go pod scieżkę …/connectors/nazwa/config.

curl -X PUT -H 'Content-Type:application/json' http://localhost:8083/connectors/source-datagen/config -d @connect-datagen-source.json

Ale możemy skorzystać też z innych narzędzi, np. z wspomnianego wcześniej Conduktora.

Poniżej możesz zobaczyć GIF w którym odpalam konektor Datagen, a następnie stawiam i ubijam workery Kafka Connect.

Zapis danych – AWS S3 Sink

Dane są generowane, przejdźmy do kwestii zapisu. Pierwotnie chciałem tu wykorzystać Elasticsearch Sink, ale nie mogłem obejść problemu z brakiem guavy w bibliotekach Kafki, a chciałem wypuścić ten artykuł w miarę szybko. Konektor AWS S3 znajdziesz tutaj. Kroki takie same jak w przypadku Datagen.

{
  "name":"sink-minio",
  "connector.class":"io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector",
  "tasks.max":"1",
  "topics":"distributed-test",
  "s3.bucket.name":"test",
  "s3.part.size":"5242880",
  "s3.compression.type":"gzip",
  "flush.size":"100",
  "aws.secret.access.key": "minio-secret-key",
  "aws.access.key.id": "minio-access-key",
  "store.url":"http://localhost:9000",
  "value.converter": "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter",
  "format.class": "io.confluent.connect.s3.format.json.JsonFormat",
  "storage.class": "io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage",
  "schema.compatibility": "NONE",
  "schemas.enable":false
}
 • store.url wskazuje na lokalny kontener z MinIO
 • flush.size – tyle rekordów będzie zawierać jedna paczka
 • s3.compression.type – każda paczka będzie kompresowana (lub nie)
 • value.converter – rekordy mogą być w róznych formatach. Tutaj akurat korzystamy z JSON.
curl -X PUT -H 'Content-Type:application/json' http://localhost:8083/connectors/sink-minio/config -d @connect-minio-sink.json

Zadanie z MinIO zostało dodane. Możemy sprawdzić czy faktycznie dane trafiają do kubełka.

Podsumowanie

Jeśli dane mają iść prosto do/z Kafki, pokusiłbym się o Kafka Connect. W przypadku bardziej zaawansowanych operacji raczej widzę rozwiązanie w klimatach przetwarzania strumieniowego takie jak Logstash lub Spark Structured Streaming.

Repozytorium

https://github.com/zorteran/wiadro-danych-kafka-connect-nutshell

2 komentarze do “Kafka Connect w pigułce”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *